Ban Giám hiệu

 30/11/2022  28658

PGS.TS. ĐINH HỒNG LINH

Hiệu trưởng Nhà trường

Email:dhlinh@tueba.edu.vn

Điện thoại: 0208 3647 685

* Phụ trách chung và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

- Xây dựng chiến lược và giải pháp phát triển Nhà trường;

- Kế hoạch và tài chính;

- Xây dựng cơ bản, trang bị cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin;

- Tổ chức và cán bộ;

- Tuyển sinh, đào tạo đại học và sau đại học (các CTĐT đại trà, các CTĐT dạy và học bằng tiếng Việt, các CTĐT dạy và học bằng tiếng Anh);

- Phát triển học liệu, giáo trình phục vụ các hoạt động chuyên môn của Trường;

- Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục;

- Làm việc với các cơ quan báo chí, truyền thông;

- Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ (cả trong nước và quốc tế);

- Truyền thông, marketing và quan hệ cộng đồng;

- Hợp tác quốc tế;

- Liên kết đào tạo quốc tế (bao gồm cả liên kết đào tạo đại học, sau đại học, đào tạo ngắn hạn và du học);

- Phát triển mạng lưới cựu người học ở bậc sau đại học.

* Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Hành chính - Tổ chức, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Quản trị - Phục vụ, Khoa Quản trị kinh doanh, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Khoa Kế toán, Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội; Phòng Khoa học - Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Khoa Quản lý - Luật Kinh tế, Viện Đào tạo quốc tế, Viện Nghiên cứu kinh tế và Phát triển nguồn nhân lực, Tạp chí Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

* Ngoài các lĩnh vực công tác và các đơn vị Hiệu trưởng trực tiếp phụ trách, Hiệu trưởng có thể trực tiếp giải quyết công việc ở các lĩnh vực và các đơn vị khác đã giao cho các Phó Hiệu trưởng khi thấy cần thiết hoặc khi được đề nghị.

* Sinh hoạt tại Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.

TS. BÙI NỮ HOÀNG ANH

Phó Hiệu trưởng

Email:hoanganhkt@tueba.edu.vn

* Phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Quản lý công tác sinh viên, cố vấn học tập;

- Phát triển mạng lưới cựu sinh viên;

- Bảo vệ chính trị nội bộ;

- Thanh tra - Pháp chế;

- Thi đua - Khen thưởng;

- Thư viện;

- Phụ trách chuẩn ngoại ngữ, tin học đối với viên chức, người lao động và người học; triển khai các đề án tin học, ngoại ngữ;

- Quản lý mạng LAN và cổng thông tin điện tử của Trường (bao gồm cả website tiếng Việt và tiếng Anh);

- Phụ trách công tác nội chính, bao gồm:

+ Chính trị tư tưởng, thông tin, tuyên truyền;

+ Đôn đốc, triển khai công tác giải phóng mặt bằng;

+ Quản lý việc điều xe ô tô phục vụ công tác của Trường;

+ Quản lý công tác vệ sinh môi trường, y tế, ký túc xá;

+ Chỉ đạo công tác quân sự, bảo vệ an ninh trật tự;

+ Duy trì nề nếp làm việc và kỷ luật lao động của viên chức, người lao động trong Trường;

- Các công tác khác khi được Hiệu trưởng phân công.

* Phụ trách các đơn vị: Phòng Thanh tra - Pháp chế, Phòng Công tác Học sinh sinh viên, Khoa Kinh tế; Khoa Ngân hàng - Tài chính, Khoa Marketing, Thương mại và Du lịch, Khoa Khoa học cơ bản và Trung tâm Thông tin - Thư viện.

* Sinh hoạt tại Phòng Công tác Học sinh sinh viên.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN