Danh sách Hội đồng trường

 22/01/2024  3248

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Chức vụ/Đơn vị

1

Đỗ Đình Long

Chủ tịch

Bí thư Đảng uỷ

2

Đinh Hồng Linh

Thành viên

Hiệu trưởng 

3

Bùi Nữ Hoàng Anh

Thành viên 

Chủ tịch Công đoàn Trường,

Phó Hiệu trưởng

4

Bùi Văn Lương

Thành viên

Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

5

Phạm Quốc Chính

Thành viên

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Thái Nguyên

6

Đỗ Thị Thúy Phương

Thành viên

Trưởng khoa Kế toán

7

Hoàng Thị Huệ

Thành viên

Trưởng phòng HC - TC, Thư ký HĐT

8

Hoàng Thị Thu

Thành viên

 

Phụ trách Tạp chí Kinh tế và QTKD

9

Đoàn Mạnh Hồng

Thành viên

Trưởng phòng Quản trị - Phục vụ

10

Phạm Thị Huế

Thành viên

Sinh viên, UVBCH Đoàn TNCSHCM, đại diện người học


BÀI VIẾT LIÊN QUAN