Khảo sát học các học phần tự chọn học kỳ 1 năm học 2024 - 2025

 07/06/2024  496

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số:  67 /ĐT

V/v khảo sát học các học phần tự chọn

học kỳ 1 năm học 2024 - 2025

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Thái Nguyên, ngày  07 tháng  6  năm 2024

                                      Kính gửi: Ban chủ nhiệm các Khoa

 

Căn cứ khung chương trình đào tạo các khóa hệ ĐHCQ, các ngành, các chương trình đào tạo thuộc K18, K19, K20 có các học phần tự chọn trong học kỳ I năm học 2024-2025. Phòng Đào tạo mở các đường link cho sinh viên thuộc các ngành, các chương trình đào tạo đăng ký các học phần tự chọn (danh sách các đường link đính kèm trang 2)

Thời gian đăng ký khảo sát từ ngày 08/6/2024 đến 13/6/2024.

Đề nghị, Ban chủ nhiệm các Khoa chỉ đạo cố vấn học tập triển khai, đôn đốc sinh viên đăng ký khảo sát đúng thời gian quy định.

Lưu ý:

Vì quyền lợi của từng sinh viên, tất cả sinh viên phải vào đăng ký khảo sát các học phần tự chọn đầy đủ để có cơ sở Nhà trường ấn định thành các học phần được mở trong học kỳ 1 năm học 2024-2025.

 

Nơi nhận:

- BCN các Khoa;

- TTTT-TV;

- Lưu ĐT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền

 

DANH SÁCH ĐƯỜNG LINK ĐĂNG KÝ KHẢO SÁT

 1. Khóa 18:
 1. K18 CTĐT Kinh tế đầu tư: https://forms.gle/8MxBgeR8aG3EcpXu8
 2. K18 CTĐT Kinh tế phát triển: https://forms.gle/A92vRQEtMpz2938CA
 3. K18 CTĐT Quản lý kinh tế: https://forms.gle/58xjaJAGF5sSRY7U9
 4. K18 CTĐT Luật kinh doanh: https://forms.gle/aKG2zeUcHeVEuW4a9
 5. K18 CTĐT Quản trị Marketing: https://forms.gle/y9b3GATeVwU8YQ7Q9
 6. K18 CTĐT Quản trị Kinh doanh khách sạn và du lịch: https://forms.gle/zYquRuvLyKFP7sBp6
 7. K18 CTĐT Tài chính Doanh nghiệp: https://forms.gle/oVNrEegiQ1cQYDHq7
 8. K18 CTĐT Tài chính Ngân hàng: https://forms.gle/rFFfmmhLKRTGK4yR6
 9. K18 CTĐT Kế toán: https://forms.gle/w3bkcrkmDovcxUTF8
 10.  K18 CTĐT Kế toán Kiểm toán: https://forms.gle/155fUA3aMVyqx7WB6
 11.  K18 CTĐT Quản trị kinh doanh: https://forms.gle/LYszDsFg7eUPDhZV8
 12. K18 CTĐT Logistics &QLCCU: https://forms.gle/NLSYq6SbVUwTd5Ly7
 13.  K18 KDQT: https://forms.gle/HXhdtRciZwrDTSm76

 

 1. Khóa 19:
 1. K19 CTĐT Kinh tế đầu tư: https://forms.gle/RdoqdZLPvfe5mNzY8
 2. K19 CTĐT Kinh tế phát triển: https://forms.gle/YUBXhqPJs6c94q3g6
 3. K19 CTĐT Luật kinh tế: https://forms.gle/W2FVFuVC9BaBFcCFA  
 4. K19 CTĐT Tài chính ngân hàng: https://forms.gle/x1QqubVyF2Trk72n8
 5. K19 CTĐT Quản trị kinh doanh: https://forms.gle/PppbLuHMv5XhQuVg6
 6. K19 CTĐT Logistics&QLCCU: https://forms.gle/jRC77Azc6C5wVmTY9 
 7. K19 CTĐT Kinh doanh quốc tế: https://forms.gle/TkR11Si84WQgPLEr7
 8. K19 CTĐT Kinh tế: https://forms.gle/bbZcUpjRMH3JkT5F9

 

 1. Khóa 20:
 1. K20 Ngành Quản trị kinh doanh: https://forms.gle/L9ugvWjwFQGEJVEN7
 2. K20 Ngành Kế toán: https://forms.gle/FHDw4otsxzk4ciYC7
 3. K20 Ngành Kinh tế: https://forms.gle/CWJPW4hmFioxWMLV9
 4. K20 Ngành Tài chính ngân hàng: https://forms.gle/vdvc5YV5zThLZh7V9
 5. K20 Ngành Kinh tế đầu tư: https://forms.gle/F8Hx4QvnKwkkqd8F6
 6. K20 Ngành Kinh tế phát triển: https://forms.gle/tWfakx263Y14LDxz7
 7. K20 Ngành Marketing: https://forms.gle/obwxFvfWg9vaqeTR8
 8. K20 Ngành QTDV Du lịch và Lữ hành: https://forms.gle/Rw9qcfJwtkdyHLA26
 9. K20 Ngành Luật kinh tế:  https://forms.gle/F7GcbPAP94gqhKEf8
 10. K20 Ngành Logistics và QLCCU: https://forms.gle/3u2DL96qeRWbQuii8
 11. K20 Ngành Kinh doanh quốc tế: https://forms.gle/y2Wb9w7YfUT2vehN7

BÀI VIẾT LIÊN QUAN