dhquelam

Đoàn đại biểu Học viện Hàng Thiên – Quế Lâm – Trung Quốc
làm việc với Trường Đại học Kinh tế và QTKD

truonghai

Giới thiệu Cơ hội việc làm với Trường Hải Auto

30-4

Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
(30/4/1975 - 30/4/2015)

1-5

Kỷ niệm 129 năm ngày quốc tế lao động (1/5/1886-1/5/2015)